Servicii Prime Transaction

Prezentare

Prime Transaction detine capitalul initial necesar pentru prestarea urmatoarelor servicii prevazute de legislatia in vigoare pe piata de capital romaneasca.
1. Servicii principale (servicii si activitati de investitii):
a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) executarea ordinelor în contul clienţilor;
d) administrarea portofoliilor;
e) consultanţă pentru investiţii;
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

2. Servicii conexe:
a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de investiţii financiare este implicată în tranzacţie;
c) consultanţă acordată entităţii cu privire la structura de capital, strategie industrială şi aspecte conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;
e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
g) serviciile şi activităţile de investiţii prevazute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a) – f) legate de activul suport al instrumentelor derivate, incluse in art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) si j) din Legea nr. 24/2017, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile si activitatile de investitii si serviciile conexe:
e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere;
f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau unui sistem organizat de tranzacţionare, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un sistem organizat de tranzacţionare care trebuie decontate fizic;
g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un sistem organizat de tranzacţionare sau pe un sistem multilateral de tranzacţionare.
 
În realizarea activităţilor secundare, societatea PRIME TRANSACTION SA va presta conform Regulamentului ASF nr. 1/2015 si urmatoarele activitati:
a) de inchiriere a imobilelor aflate in proprietate, cu conditia ca acestea sa nu constituie sediul social sau sediul central al SSIF autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
b) de agent de asigurare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
c) de asistent în brokeraj, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
d) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare.

inchide